ساناتک
راهکارهای تخصصی تحت وب

دستور ng-reapeat برای نمایش دادن جدول ها مناسب است .

مثال: برای نشان دادن نام و نام کشور های مشتری های یک شرکت بزرگ داریم .

<table>

<div ng-app=''My App'' ng-controller=''customersctrl''>

<table>

<tr ng-reapeat=''x in names''>

<td>{{x.names}}</td>

 </tr>

</table>

</div>

<script>

Var app=angular.module(;myapp',[]);

App.controller('customers ctrl',function($scope,$http)){

$http.get().sucess(function(responsive)){

$scope.name=respose.records;});

});

</script>

جدول در انگولار 

3.5/5 (4 رای)
آشنایی با معماری مدل ها و کنترلر ها در انگولاراستفاده از ماژول ها و اسکوپ ها در angularاستفاده از سرویس http$ برای خواندن فایل json در AngularJSنصب angularامکانات و ویژگی های انگولار